Teenused

 

AB Järve, Otti ja Partnerid OÜ pakub õigusnõustamist kõikides peamistes õigusvaldkondades.
Järgnevalt on toodud näitlik loetelu põhilistest teenustest, mida klientidele osutame.

Loetelu on näitlik ega hõlma meie kõiki tegevusvaldkondi. Leiame lahenduse ka kliendi spetsiifilistele küsimustele ja probleemidele õigusvaldkondades, mida allpool ei ole nimetatud.

 • Nõustamine asjaõiguslike tehingute ettevalmistamisel ja tegemisel (sh kõik kinnisvaraga seotud tehingud, kaasomandi valdamine, lõpetamine ja jagamine, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, omandi kaitse küsimused).
 • Esindamine asjaõiguslikes vaidlustes kohtuväliselt ja kohtus.
 • Nõustamine ja esindamine erinevates haldusõiguslikes küsimustes, suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse üksusega.
 • Esindamine vaidemenetluses, halduskohtumenetluses.
 • Kaitse kriminaalasjade kohtueelses menetluses ja kohtus
 • Kaitse väärteoasjade kohtueelses menetluses ja kohtus.
 • Kannatanu esindamine (sh tsiviilhagi esitamisel, kaebuse esitamisel kriminaalmenetluse alustamata jätmise peale, kaebuse esitamisel kriminaalmenetluse lõpetamise peale).
 • Tunnistaja esindamine.
Nõustamine ja esindamine kindlustushüvitise väljamaksmisega seonduvates vaidlustes kohtuväliselt ja kohtus.
 • Nõustamine ja esindamine maksuõiguslikes küsimustes haldusmenetluses (sh vaidemenetluses).
 • Esindamine maksuõiguslikest küsimustest tõusetunud kohtuasjade menetlustes (sh halduskohtumenetlus, väärteo- ja kriminaalasjade kohtueelne ja kohtulik menetlus).
Nõustamine ja esindamine pankrotiga seonduvates õigusküsimustes (sh võlgnike huvide esindamine, võlausaldaja huvide esindamine). Nõustamine ja esindamine kohtuvaidlustes, mis on seotud pankrotiga (sh vara välistamise nõuded, vara tagasivõitmise nõuded, nõuete tunnustamisega seotud vaidlused).
 • Nõustamine kõikides perekonnaõiguslikes küsimustes (sh abielu lahutamine, ühisvara jagamine, põlvnemisküsimused, elatis, lapsendamine, hooldus-, suhtlus- ja otsustusõiguse küsimused).
 • Esindamine perekonnaõiguslikes vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtus.
 • Nõustamine kõigis pärimisõiguslikes küsimustes (sh testament, pärimisleping, pärandi vastuvõtmine, pärandist loobumine, pärandvara jagamine).
 • Esindamine pärijate vahelistes vaidlustes kohtuväliselt ja kohtus.
 • Nõustamine riigihangete läbiviimise küsimustes.
 • Esindamine haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses.
 • Nõustamine täitemenetlusega seotud küsimustes.
 • Esindamine täitemenetlusega seotud vaidlustes kohtuväliselt ja kohtus (sh kaebus kohtutäituri tegevuse peale, sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi menetlus, enampakkumise kehtetuks tunnistamine).
 • Nõustamine tööõiguslikes küsimustes (sh töölepingu ülesütlemine, töölepingu ülesütlemise vaidlustamine).
 • Esindamine töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonis ja kohtus.
 • Nõustamine võlaõiguslikes küsimustes (sh lepingueelsed läbirääkimised, kohustuste täitmine, nõuete ja avalduste esitamine).
 • Lepinguprojektide koostamine.
 • Esindamine võlaõiguslike vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtus.
 • Nõustamine äriõiguslikes küsimustes (sh ettevõtte asutamine, likvideerimine, jagunemine, ümberkujundamine, aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine, osaluse võõrandamine).
 • Esindamine äriõiguslikes vaidlustes kohtueelses ja kohtumenetluses.